Ekonomiskt stöd till SDF (regionala förbund)

Sidan uppdaterades: 24 januari 2024

RF-SISU Skåne ansvarar också för att fördela ekonomiskt stöd i form av ett regionalt specialidrottsstöd. Syftet är att ge SDF ett stöd till sin och föreningarnas verksamhet i Skåne för att stimulera till aktivitet och utveckling av specialidrotten inom distriktet utifrån Strategi 2025 och i enlighet med RF-SISU Skånes samverkansavtal med Region Skåne.

Det regionala specialidrottsstödet fördelas genom ett organisationsstöd och ett projektstöd, se beskrivning av dessa nedan.

Mottagare av stöd

Mottagare av regionalt specialidrottsstöd är SDF (förbund) inom respektive SF-idrott.

I de idrotter som saknar SDF krävs en dialog med respektive RF-SISU distrikt för att erhålla ekonomiskt stöd. RF-SISU Skåne kommunicerar i dessa fall direkt med SF om möjligheter till att söka stödet som skall användas till att göra aktiviteter för skånska föreningar/ledare i samverkan med en eller flera skånska IF. Utbetalning av medel sker endast till IF med säte i Skåne.

Organisationsstöd (verksamhetsstöd)

Organisationsstöd fördelas till SF idrotter som har ett SDF med verksamhet i Skåne. Verksamhetsstöd fördelas till SF idrotter som inte har ett SDF, men har föreningar som är verksamma i Skåne.

Båda stöden fördelas enligt följande parametrar:

  • LOK-stöd: 50% (godkända deltagartillfällen inom respektive SF idrott)
  • Utbildningstimmar IF/SDF: 25% (slutrapporterad folkbildningsverksamhet inom respektive SF idrott)
  • Antal sektions-IF: 25% (antal föreningar i IdrottOnline inom respektive SF idrott)

Stödet skall gå till löpande verksamhetsutveckling av idrotten och dess föreningar i distriktet utifrån strategi 2025 och i enlighet med SDF:ets egen verksamhetsplan för året. Stödet kan användas till personal, kansli, administration, föreningssammandragningar (konferenser och mötesplatser), organisationen med förtroendevalda och representation vid RF-SISU årsmöte och SDF-konferens och dylikt.

Min och maxbelopp för organisations-/verksamhetsstöd

Min och maxbelopp för organisationsstöd/verksamhetsstöd Maxbelopp är 33 % av det totala organisationsstödet.

I Skåne gäller minimumbelopp 5 000 kr för Regionala SDF* och 10 000 kr för SDF med idrottsföreningar i enbart Skåne.

Utbetalning av organisations-/verksamhetsstöd

För att utbetalning skall ske, ska verksamhetsberättelse med årsredovisning, undertecknad revisionsberättelse samt årsmötesprotokoll för senaste verksamhetsåret samt en verksamhetsplan för kommande år skickas in till RF-SISU Skåne. Förbundet åläggs även att ha uppdaterade kontaktuppgifter i IdrottOnline.

Stödet betalas ut två ggr per år. Stödet skall användas utifrån inskickad verksamhetsplan och genomförda insatser skall kunna utläsas i verksamhetsberättelsen. Det är även önskvärt att SDF har en regelbunden kontakt med RF-SISU Skåne och deltar i årlig SDF-dialog.

Projektstöd

Projektstöd är en sökbar pott och ska gå till särskilda tidsavgränsade satsningar/projekt som skall vara i enlighet med SF:s utvecklingsplaner och Strategi 2025 och dess utvecklingsresor. Dessutom kan det finnas regionala satsningar som kan prioriteras enligt prioritering i samverkansavtalet med Region Skåne. SDF skall sträva efter att medfinansiera aktiviteter via medel från SF, egna medel, personella insatser eller annat.

Hur går ni tillväga?

Det är löpande ansökan. Första steget är att ta kontakt med er kontaktperson/idrottskonsulent på RF-SISU Skåne och boka in en träff för ett dialogmöte. Därefter fyller ni i en ansökan om projektstöd som skall skickas till er kontaktperson på RF-SISU Skåne som skickar den vidare för behandling. Beslut tas av RF-SISU Skånes styrelse i samband med nästkommande styrelsemöte. Ansökan skall vara oss tillhanda senast 14 dagar innan styrelsemötet för att kunna behandlas.

Kontaktpersoner till SDF

Mall för ansökan projektstöd förbund Pdf, 643 kB.

Utbetalning av projektstöd

Stödet betalas ut efter beslut om beviljande. För att utbetalning skall ske, måste verksamhetsberättelse med årsredovisning, undertecknad revisionsberättelse samt årsmötesprotokoll för senaste verksamhetsåret samt en verksamhetsplan för kommande år vara inskickad in till RF-SISU Skåne. Förbundet åläggs även att ha uppdaterade kontaktuppgifter i IdrottOnline. Tidigare beviljade projektstöd måste vara återrapporterade innan nya medel betalas ut.

Återrapport

Beviljade medel inom projektstödet skall årligen återrapporteras. Återrapport eller delrapport görs via ett digitalt formulär.

Länk till återrapporteringsformulär

Sidan publicerades: 10 november 2022