Olika begrepp

Sidan uppdaterades: 29 februari 2024

Parasport Sverige använder de begrepp som majoriteten av de svenska intresseorganisationerna och staten använder, därtill pratar/skriver vi alltid enligt skrivregeln "people first".

Benämningar av personer med funktionsvariationer har genom åren varierat. Idag används primärt begreppet funktionsvariation, men även andra begrepp som normbrytande funktionalitet blir allt mer vanligt. Funktionsnedsättning används också men främst i internationella sammanhang. När samhället i stort börjar att använda en annan terminologi så kommer Parasport Sverige att följa den förändringen.

Det som viktigt att alltid tänka på personen bakom en sådan benämning. På engelska kallas detta förhållningssätt People First. Det handlar om att se och prata om varje person med en funktionsvariation istället för att prata om ”dem”, som en homogen grupp med samma behov, förmågor och förutsättningar.

Med People First säger vi att en person har en funktionsvariation, till exempel kan vi prata om en idrottare med synnedsättning. Inte ”en synskadad idrottare” eller ”en funktionsnedsatt idrottare”. En enkel regel är att tänka att en person kan ha, men inte vara.

Det kan vara bra att som ledare och tränare komma ihåg att det inte alltid är relevant att prata om någons funktionsvariation eller funktionsnedsättning. Men när vi gör det använder vi People First-principen.

Utbildning: Introduktion till Inkluderande Ledarskap

Funktionsvariation

Begreppet funktionsvariation finns inte med i Socialstyrelsens termbank. Det har inte en fast definition på samma sätt som funktionsnedsättning och funktionshinder. Ordet berör alla människor och beskriver att alla funktionsförmågor varierar i hela befolkningen. Det handlar inte om att fungera bättre eller sämre, utan att det är olika. Som exempel är inte bara intellektuell funktionsnedsättning en funktionsvariation utan genomsnittlig begåvning eller väldigt hög intellektuell förmåga är också funktionsvariationer.

Funktionsvariation är inte en synonym till funktionsnedsättning, men används ibland på det sättet. En del föredrar det för att de upplever ”variation” som mindre negativt än ”nedsättning”. Andra är negativa till att begreppet används på det sättet och tycker att "variation" förminskar de svårigheter de faktiskt upplever i vardagen.

Funktionsnedsättning

Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionsnedsättningar kan grupperas på en rad olika sätt, vanligast inom idrotten är rörelsenedsättning, synnedsättning, hörselnedsättning samt intellektuell funktionsnedsättning.

Funktionshinder

Begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Konsekvensen är att funktionshinder inte är något som en person har, utan det är miljön som är funktionshindrande. Exempel på detta kan vara en för hög trappa, avsaknaden av en hiss eller avsaknaden av blindskrift.

Sidan publicerades: 3 november 2022