Idrott för äldre

Sidan uppdaterades: 4 juli 2024

Fysisk aktivitet och gemenskap har stor positiv effekt på människors hälsa och livskvalitet. Att vara aktiv i en idrottsförening ger möjlighet till fysisk aktivitet, men också till ett positivt socialt sammanhang.

Idrotten har alltid varit viktig för att få människor fysisk aktiva och därigenom främja en god folkhälsa och motverka fysisk och psykisk ohälsa. Äldre har under de senaste åren blivit en allt viktigare grupp ur ett folkhälsoperspektiv. Ett gott åldrande förbättrar och förlänger livet och en av de insatser som har störst positiv effekt på människors hälsa är fysisk aktivitet.

Livslångt idrottande i förening

Två av idrottsrörelsens övergripande mål inom Strategi 2025Länk till extern webbplats är Livslångt idrottande och Idrott i förening. RF-SISU Skåne vill att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet.

Positiva effekter av föreningsaktivitet

Det finns starka samband mellan fysisk aktivitet och ett stort antal hälsoaspekter och livskvalitet, inte minst bland äldre. Flera studier visar att en hög aktivitetsnivå hos äldre minskar för tidig dödlighet, sjukdom och funktionsnedsättning. Dessutom kan träning och motion förebygga ohälsa medan gemenskap och ett socialt sammanhang i en idrottsförening leder till ökat välbefinnande och därigenom stärkt hälsa.

Att aktivt delta i en idrottsförening är för många förknippat med ett fysisk deltagande i en aktivitet. I RF-SISU Skånes arbete med äldres idrottande handlar det lika mycket om att skapa möjlighet för äldre att hitta till en social samvaro, umgås men andra, få dela med sig av sin långa livserfarenhet och yrkeskunnande som ett aktivt deltagande. Äldre är ofta en stor resurs i en förening och vi vill genom vårt arbete få fler äldre att hitta tillbaka och kunna vara aktiva inom föreningen, oavsett hur deltagandet kommer att se ut.

Fler äldre till föreningsidrotten

RF-SISU Skåne arbetar på flera sätt för att främja äldres idrottande i förening. Vi verkar bland annat för att få föreningar att anpassa och öppna upp sina idrotter och aktiviteter för att på ett ännu bättre sätt kunna ta emot äldre. Detta kan se olika ut beroende på idrott, men kan tex handla om att öka möjligheter för delaktighet genom att anpassa sättet på vilken idrotten utförs. Gå-fotboll och Gå-innebandy är två tydliga exempel på det där en omställning bidragit till att många äldre hittat tillbaka till ett aktivt deltagande inom en idrottsförening.

Projektstöd IF Idrott 65+

RF-SISU Skåne har nu möjlighet att bevilja projektstöd till idrottsföreningar som vill utveckla eller starta upp verksamhet för målgruppen 65 år och äldre - vi kallar det för Idrott 65+. Stödet ansöks alltid i dialog med föreningens idrottskonsulent.

Läs mer om stödet.

Senior Sport School

Verksamhet för deltagare från 60 år plus. Syftet med Senior Sport School är att skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande i Skåne, att inspirera till en aktiv och meningsfull fritid samt visa på möjligheterna till en aktiv roll inom idrotten hela livet. Konceptet startades av RF-SISU Skåne 2009 och är ett samarbete med Region Skåne och kommuner.

Läs mer om Senior Sport School

Sidan publicerades: 16 maj 2024

Kontakt

Sofi Andersson Lantz

Idrottskonsulent

010 - 476 57 67

Regional samordnare för Senior Sport School samt Idrott och funktionsnedsättning

Studie från Ungdomsbarometern på uppdrag av Riksidrottsförbundet

2 personer som tittar på en datorskärm. Text i bild: Seniorbarometern 2024, En studie om livsstil, hälsa och motion bland äldre.
  • Hur man bäst kommer i kontakt med målgruppen seniorer
  • Hur man kan göra fler seniorer delaktiga/engagerade i föreningslivet
  • Hur man kan rekrytera fler tränare och ledare
  • Hur man kan utveckla/anpassa aktiviteter
  • Hur man kan få föreningsverksamheten att hålla över tid