Bilda förening

Sidan uppdaterades: 9 juli 2024

Vem som vill kan bilda förening. RF-SISU Skåne stöttar idag 2200 Skånska idrottsföreningar (knutna till Riksidrottsförbundet) - men det får gärna bli fler. RF-SISU Skåne kan hjälpa dig om du har frågor kring att bilda förening men här hittar du lite tips och råd att börja med.

Hur det går till att starta en förening

Lämpligaste sättet är att kalla ihop intresserade till ett möte där ni annonserar att föreningen ska bildas. Kallelsen utfärdas av de som har tagit initiativet till bildandet. Alla intresserade ska ha möjlighet att komma till mötet och i princip får man inte stänga ute någon från mötet.

Vid bildandemötet bör närvarolista upprättas. Denna kan också användas som röstlängd i de fall omröstning begärs. Initiativtagarna sköter normalt denna procedur fram tills mötet har valt mötesfunktionärer (mötesordförande, sekreterare och justeringsmän/rösträknare).

Mötesordföranden lotsar deltagarna genom föredragningslistans punkter som bör vara minst följande:

 1. Fastställande av närvarolista/röstlängd (bilägges protokollet)
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av protokollsekreterare
 4. Val av två protokolljusterare och rösträknare
 5. Fastställande av föredragningslista för mötet
 6. Fråga om bildande av föreningen (ska den bildas ja eller nej)
 7. Fastställande av stadgar för föreningen
 8. Fastställande av namn på föreningen
 9. Val av interimsstyrelse (ordförande samt X antal ledamöter) för tiden fram till och med det första ordinarie årsmötet.

När mötet har avverkat samtliga punkter på föredragningslistan är föreningen bildad. För att man ska vara säker på att det har gått rätt till är det viktigt att skriva ett protokoll. Av protokollet ska framgå vilka som varit närvarande samt vilka beslut som har fattats. Närvarolista och stadgar bör biläggas originalprotokollet. Självklart ska det av protokollet också framgå vilka som har valts att ingå i föreningens styrelse.
För att den idrottsliga verksamheten ska komma igång krävs ofta en kontakt med kommunens fritidsförvaltning eller motsvarande. Det kan gälla frågor om lokalupplåtelse, bidrag med mera.

Stadgar

Föreningens stadgar är ett viktigt dokument, själva grunden för verksamheten och beslutas av årsmötet. Speciellt viktiga blir de om det uppstår en konflikt. Se därför alltid till att hålla stadgarna aktuella. Alla i föreningen ska känna till dem. Som stöd till föreningarna tillhandahåller RF en stadgemall.

Ladda ner RF:s stadgemall för idrottsföreningar (Word)

Ladda ner RF:s stadgemall för idrottsföreningar (pdf)

En stadgemall är i sig inga stadgar utan ska ses som ett underlag för upprättande av föreningarnas egna stadgar. Nya idrottsföreningar som bildas liksom gamla föreningar som ska göra en stadgeöversyn kan använda stadgemallen som utgångspunkt för framtagandet av föreningens egna stadgar.

Namnregler

Vad en förening får heta är reglerat i RF:s stadgar samt i särskilda anvisningar för namn på idrottsförening.

 • Namn på förening som lätt kan förväxlas med namnet på annan till RF ansluten förening eller organisation får inte godkännas. Detsamma gäller om namnet väcker anstöt, löje eller obehag.
 • Namn på idrottsförening ska inte innehålla orden ”förbund”, ”svenska”, ”läns”, ”distrikts” eller liknande, eftersom dessa ord betecknar riks- eller regional organisation.
 • Namnet ska inte innehålla orden ”sektion”, ”kommitté”, ”lag”, ”team” eller liknande då dessa leder tanken till underavdelningar inom en förening, eller ordet ”allians” vilket vanligen betecknar en sammanslutning av lokala föreningar.
 • Slutligen ska namnet utvisa att föreningen är en ideell förening som bedriver idrott. Ordet ”förening”, ”klubb”, ”sällskap” eller liknande ska finnas med i kombination med ordet ”idrott”, ”sport”, ”handboll”, ”ishockey”, ”bil” och så vidare.

Om föreningen av någon anledning behöver byta namn, gå till vår sida för ansökan om namnbyte.

Medlemskap i idrottsrörelsen

En förening ansluts inte direkt till RF utan ansöker om medlemskap i ett eller flera av RF:s medlemsförbund, specialidrottsförbund (SF). En ideell förening får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i SF om vissa villkor är uppfyllda.

En idrottsförening behöver inte vara ansluten till RF. Det har dock visat sig att det finns ett flertal indirekta fördelar med att vara medlem i förbund inom RF. Många kommuner har till exempel det som villkor för sin bidragsgivning med mera.

En förening som är ansluten till SF som är medlem i RF är bunden av de demokratiska idrottsliga principerna som följer av RF:s stadgar. En förening som tillhör RF får således inte ha stadgar som strider mot RF:s stadgar.

Om föreningen önskar bli medlem i SF inom RF gäller numera att den måste ha ett organisationsnummer. Detta söks hos Skatteverket, eller genom ansökan om medlemskap i SF. När föreningen ansökt om och fått medlemskap i SF tilldelas föreningen även ett idrottsinternt föreningsnummer som är unikt för föreningen inom RF. Föreningsnumret, som är fyr- eller femsiffrigt, används i kontakter inom idrottsrörelsen.

Medlemskap i Specialidrottsförbund (SF)

Medlemskap i Specialidrottsförbund (SF)

En ideell förening, som består av enbart fysiska personer, får efter skriftlig ansökan (på rf.se), upptas som medlem i SF om nedanstående villkor är uppfyllda.

 1. Ansökningen om medlemskap är upprättad enligt RF:s anvisningar.
 2. Föreningen bedriver sådan idrottslig verksamhet som administreras av det SF till vilken ansökan ges in samt även i övrigt uppfyller de särskilda villkor för medlemskap som SF uppställer i sina stadgar.
 3. Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet följa RF:s och respektive SF:s stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.
 4. Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten förening.
 5. Föreningen har betalat de avgifter som SF i vederbörlig ordning kan ha bestämt.

Medlemskap i SF innebär samtidigt att föreningen blir medlem i SDF (specialidrottsdistriktsförbund) och DF (RF:s distriktsförbund). Lämnar SF förenings ansökan utan bifall, får föreningen överklaga beslutet hos RIN (Riksidrottsnämnden) enligt reglerna i 15 kap. 1 § i RF:s stadgar.

Rådgivning

Det finns ingen lag i Sverige som reglerar den ideella föreningen. Däremot finns det en mängd lagar och regler i samhället som gäller även för den ideella föreningen. För övrigt gäller hävd och praxis samt föreningens stadgar och de beslut som medlemmarna fattar vid föreningens årsmöte.

I den svenska grundlagen finns en bestämmelse om enskildas rätt till föreningsfrihet. Föreningsfrihet innebär att individer själva bestämmer om man till exempel vill ansluta sig till en idrottsförening

I takt med att föreningens verksamhet blir mer omfattande och kanske även innehåller annan verksamhet än idrott så kan föreningsstyrelsens ansvar bli ganska omfattande. Då kan föreningens styrelse behöva ny kunskap. Behöver ni råd eller information kring föreningens organisation, styrelsens ansvar eller liknande är ni välkomna att kontakta oss, Jeanette eller Mia.

På Riksidrottsförbundets sida hittar ni svar på många av föreningens frågor rörande föreningskunskap.

Sidan publicerades: 18 oktober 2022